top of page

Avtal

Efter att ha konsulterat både SKK samt Konsumentverket är det styrelsens uppfattning att endast det av SKK fastställda standardavtalet skall användas inom klubben vid försäljning av både valpar och vuxna hundar.


Bakgrunden är framförallt den att Hälleforshundklubben och rasen som sådan nu är att betrakta som fullvärdig medlem i både SKK och SÄK. Då ligger det i klubbens och enskilda medlemmars intresse att anpassa sin verksamhet till det regelverk som gäller vid medlemskap i dessa intresseföreningar. Det kommer även att visa sig i de nya stadgar som styrelsen håller på att anpassa till SÄK och SKK s stadgar.

De valpar som föds är naturligtvis resultatet av en planerad avel där våra avelsråd haft inflytande. Dessa valpar skall då självklart registreras hos SKK, och för att göra detta skickar man in en registreringsanmälan och får i retur stamtavlor och det antal köpeavtal som behövs, alltså det antal valpar man registrerat.

Vad många inte känner till är att konsumentköplagen även omfattar försäljning av hundar, där regleras bl a vad som kallas konsumentköp. Säljaren åläggs här ett strängare ansvar för det man kallar dolda fel. Där finns också bestämmelser om avbeställning, leverans, återköp pga allergi, återköp av annan anledning.

Detta kan få till följd, om man har otur, att en tvist uppstår mellan säljare och köpare om hunden uppvisar symptom på en defekt som är genetiskt betingad. Det kan då enligt konsumentköplagen juridiskt hänföras till vad man kallar dolt fel. I dessa fall kan säljaren betraktas som ekonomiskt ansvarig och löper alltså risk att bli ersättningsskyldig.

För att få en rimlig riskfördelning mellan säljare och köpare har SKK utformat sitt köpeavtal så att det kan kombineras med en valpkullsförsäkring för säljaren och att köparen förbinder sig att hålla hunden försäkrad under de två första åren. Det är den tid som man juridiskt kan anse säljaren som ansvarig för sk dolda fel.

Man behöver naturligtvis inte följa alla dessa rekommendationer om man inte vill, men bör då vara medveten om att konsumentköplagen reglerar de eventuella tvister som kan uppstå.


Man har i SKK s köpeavtal genom en enkel kryssmarkering att välja utformning av avtalet mellan säljare och köpare. Man kan också hänvisa till övriga överenskommelser i särskild bilaga.

Det är alltså styrelsen uppfattning att all försäljning av Hälleforshundar bör regleras i av SKK fastställda köpeavtal. De är anpassade så långt möjligt för att undvika tvister mellan säljare och köpare. Vi är naturligtvis måna om att endast avla på friska och sunda Hälleforshundar och då är riskerna naturligtvis mycket små att behöva hamna i tvister där köparen hävdar att hunden är behäftad med fel som kan hänföras till oseriös avel.

bottom of page