top of page

Sjukdomar

Hälleforshundklubbens styrelse har, efter rekommendation av klubbens avelsråd, beslutat att alla hälleforshundar som används i avel skall vara ögonlysta före parning (gäller tills vidare). För avelsrådets godkännande av parning gäller nedanstående bedömningar


Katarakt
Katarakt eller grå starr innebär en grumling i ögats lins. Den veterinär som ögonlyser noterar i ögonintyget om denne anser att katarakten är ärftlig, icke ärftlig eller om ärftligheten inte kan bedömas vid undersökningstillfället. Resultatet införs i SKK:s (Svenska Kennelklubbens) databas, och visas i Hunddata.


Total katarakt
Hela linsen är grumlig och ögat kan i bästa fall endast skilja mellan ljus och mörker. Sjukdomen kan förekomma på ett eller båda ögonen och kan drabba även unga hundar. I de fall då båda ögonen drabbats är hunden att betrakta som blind. Total katarakt bedöms som ärftlig utom i de fall där det finns uppenbara förvärvade förändringar, t ex skada. Arvsgången är okänd. Hund med noteringen ”katarakt total” ska inte användas i avel. Föräldrar och syskon med ”ögon u a” (utan anmärkning) kan användas i avel. Om hunden har noteringen ”katarakt total, icke ärftlig” finns inget avelshinder.


Bakre polär katarakt (katarakt BP)
En grumling i bakre delen av linsen som kan orsaka synnedsättning. Katarakten har ett typiskt utseende och läge i linsen. Det finns misstanke om samband mellan bakre polär och total katarakt, d v s att hundar som haft det förstnämnda efter hand har utvecklat total katarakt. Bakre polär katarakt är ärftlig. Arvsgången anses vara dominant med ofullständig penetrans. Hund med noteringen ”katarakt BP” ska inte användas i avel. Föräldrar och syskon med ”ögon u a” kan användas i avel


Främre y-sömskatarakt
Små grumlingar i främre delen av linsen som ökar i antal och storlek med åldern. Främre y-sömskatarakt bedöms vara ärftlig. I de undersökningar som gjorts hos flatcoated retreiever anses att synen inte påverkas eller endast påverkas i ringa omfattning. De resultat som framkommit i studie av flatcoated retriever anses tills vidare vara giltiga för övriga raser. Främre ysömskatarakt anses, trots att den är ärftlig, inte vara så allvarlig att den ensam ska diskvalificera hunden från avel. Hund med främre y-sömskatarakt ska endast paras med hund som är ögonlyst och inte har någon form av katarakt.


Övrig partiell katarakt (katarakt ÖP)
Alla övriga former av katarakt. De kan ha varierande storlek och läge i linsen. Vissa av dessa katarakter är harmlösa medan andra kan vara allvarliga. Ögonveterinären noterar om katarakten kan anses vara ärftlig, icke ärftlig eller om ärftlighet inte kan bedömas vid undersökningstillfället. Denna notering finns på ögonprotokollet men kan inte visas i SKK Hunddata. En ändring av diagnosen för katarakt ÖP som bedömts vara icke ärftlig införs 2007 så att den ska synas tydligt i Hunddata. Om katarakten bedöms som icke ärftlig blir diagnosen ”icke ärftlig katarakt”. Om katarakten bedöms som ärftlig blir diagnosen ”katarakt ÖP”. Om ärftlighet inte kan bedömas vid undersökningen blir diagnosen också ”katarakt ÖP”. Ny bedömning kan då göras efter ½-1 år. Hund med noteringen ”katarakt ÖP” ska inte användas i avel. Hund med noteringen ”icke ärftlig katarakt” kan användas i avel, men bör endast paras med hund som inte har katarakt.

bottom of page