top of page

Raskompendie

Hej alla medlemmar i Hälleforshundklubben!

 

Nu är vår RAS godkänd av SKK:

"Hej!

 

RAS för hälleforshund fastställdes genom ett per capsulam beslut av SKKs avelskommitté den 15 december. 

Bifogar här utlåtandet och protokollsutdrag skickas när protokollet från AKs senaste möte är justerat.  

 

Rekommendationen är att ni spara utlåtandet inom klubben för det fortsatta arbetet med RAS och nästkommande revidering. 

SKK/AK gratulerar klubben till ett mycket väl genomfört RAS-arbete!

Vidarebefordra gärna till rasklubben, då jag inte kunde hitta några mejladresser på deras hemsida. 

 

Ert nya RAS är skickat till webmaster för publicering www.skk.se

 

//Linda 

Med vänlig hälsning
Linda Widebeck

Sekreterare avelskommittén
Avdelningen för avel och hälsa
Svenska Kennelklubben"

 

Utlåtande från SKK

 

Vad är RAS?

 

RAS är en fastlagd avelsstrategi som utvärderas varje år och uppdateras vart femte år. Planen har till syfte att följa och utveckla rasens hälsa, mentalt, funktionellt och exteriört genom att nogsamt följa data tillhandahållen av SKK och SÄK. Arbetsgruppen har vid klubbmöten, årsmöten och informationsmöten årligen presenterat uppföljning av föregående RAS och samtidigt inhämtat synpunkter för förändringar och fokusområden inför uppdatering till nuvarande RAS. Under arbetets gång med nya RAS kommer det löpande informeras om arbetet via hemsida och infomöten, före fastläggande av SÄK och SKK.  

 

Bästa hälsningar!

 

Jan-Erik Bjermkvist

Befintligt RAS-dokument

Rasstandard

Domarkompendium 23

Ras för Hälleforshund

Utkast ny Ras för Hälleforshund

bottom of page