top of page

Årsmöte 1/6 2019 i Lycksele

I traditionsenlig anda var årets årsmöte förlagt till Lycksele och genomfördes i samband med den stora mässan: Utemässan i Lappland – Norrlands stora jakt och fiskemässa. Dagen till ära lyckade solen tränga igenom molnen och en viss värme spreds sig bland deltagarna.

 

På utemässan var klubben var representerad i en egen monter i anslutning till utställningsringen. Hälleforshundarna var först ut i utställningsringen, totalt var det elva hundar som ställdes ut. Bästa tik blev Båtnäsets Izzy och bästa hanhund blev Aspvägens Belton, båda hundarna bedömdes excellenta. I den avslutande konkurrensen vann hanhunden och blev bäst i ras.

 

Klockan 11.00 startade årsmötet i Margaretakyrkan. 36 personer deltog på mötet och två hundar.

 

Till mötesordföranden valdes Anders Linder.

När det kom till revisionsberättelsen fick vi stort beröm av Kerstin Boman. Hon lyfte bland annat att det skett en fantastisk utveckling på de 25 år som hon följt klubben. Hon ville framförallt lyfta årets styrelsearbete, där en sekreterare skriver fantastiska protokoll samtidigt som våra digitala gränssnitt har utvecklats mycket med bland annat en ny hemsida. Dessutom har vi fortsatt en mycket bra ordning i räkenskaperna.

Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet.

 

Verksamhetsplanen för året lästes upp av Jan-Erik Bjermkvist och nedan följer några punkter ur denna plan:

Målet för året är att få fler hundar som går jaktprov, vi ligger procentuell lika med jämthundarna men vi vill få fler prov då vi är en så pass liten ras är det av stor vikt att fler hundar går prov. Vi ska fortsätta vårt arbete med att bredda avelsbasen samt att avelsrådgivningen ska ligga på en hög nivå. Mål att få ut mer information om avelsarbetet på hemsidan och på Facebook. Under året räknar vi med att få RAS godkänd. Målet är också ett högt medlemsantal samt öka antalet valpar som föds.

 

Rambudgeten godkändes och årsmötet beslöt att behålla oförändrade avgifter

 

Jonas omvaldes som ordförande

Tre av ledamöterna skulle i år väljas om och så skedde för Susanne Rudberg och Lena Tervenhauta, den tredje ledamoten som skulle väljas om var Tomas Kärrman men han hade meddelat valberedningen att han drar sig ur och därför föreslogs ett nyval på Anders Linder istället.

Vi tackar Tomas för hans två år i styrelsen och välkomnar Anders!

 

Övriga frågor:

Jonas berättade om att han deltagit i årsmötet i SÄK, vilket i år var det ett mycket trevligt årsmöte. Årets möte hade stort fokus på regelrevideringar som ska ske 2022. Alla rasklubbar och lokalklubbar ska utse två personer per klubb som ska vara representanter i detta arbete. Klubben har valt att utse Jan-Erik Bjermkvist (avelsrådet) och Kalle Johansson (med domarerfarenhet) som våra representanter. Arbetet med regelrevideringarna kommer gå till enligt följande: Först tar SÄK in ett antal förslag, när tiden för förslag är ute stoppas fler förslag och en grupp tar hand om förslagen som kommit in och jobbar fram det nya regelförslaget.

 

Jonas lyfte även disciplinärenden. Våra stadgarna är tydliga med varför vi finns till. Styrelsen kommer agera om någon inte agerar i enlighet med stadgarna. Vi kommer driva frågan vidare till SÄK som i sin tur sedan tar frågan vidare. Vi kommer hela tiden verka för hundens bästa därav kommer vi agera om någon inte sköter sig. Det är viktigt att avelsarbetet går till på rätt sätt.

 

Hemsidan, det kommer mycket fler frågor via hemsidan sedan den nya kom till. Det finns en del som saknar tidningen men tidningen togs bort av två orsaker, svårighet att få in material till tidningen samt kostnaden. Totalt sett sparar vi 10 000 kr per år genom att inte ta fram och skicka ut en tidning. Vi kommer däremot under året att lägga upp alla gamla tidningar på hemsidan.

Det klubben vill skicka med till er medlemmar att händer det något, ta en bild skriv en liten text och skicka in detta till vår webansvarig så det händer något på hemsidan. Det är allas ansvar att se till att den blir levande.

 

Vi har diskuterat att ta fram ett eget tält till mässor och utställningar, ett sådant tält kostar 20 000 kr. Idag skickar vi runt vepor till de som står på våra mässor och istället för att ta fram ett dyrt tält kan man köpa in ett enklare tält på tex biltema. För att klubben ska kunna vara aktiva på mässor måste det finns eldsjälar som ställer upp och idag kan vi delta på ett fåtal mässor tack vare dessa. Ska vi göra något mer måste vi få det i uppdrag av årsmötet. Vill årsmötet att vi ska ta ett större grepp för utställningar behöver årsmöte ge styrelsen det i uppdrag. Motion eller väcker frågan på mötet, annars kör vi mer sporadiskt som vi gör idag. Det kostar mycket att skicka material runt i landet och ska vi satsa på ett tryckt tält är det en än högre kostnad.

 

Fråga: Behövs inte domarkompetens i styrelsen: Svar vi skickar detta till valberedningen men samtidigt så finns det med i våra stadgar att vi kan ha kommittéer där vi har med personer som inte ingår i styrelsen och där kan vi ha med annan kompetens som vi inte har med i styrelsen.

 

Fråga: Två olika domare har på tävling meddelat att man inte ger CK till tikar under 55 i mankhöjd och att det skulle vara beslutat i ett avelsrådsmöte.  Detta är inget avelsrådet känner till. Det står dessutom i rasstandarden att tikar kan vara mellan 52-60. Vi tar med oss frågan till styrelsen och kontrollerar vad detta kommer ifrån och meddelar mer information på hemsidan

 

När mötet avslutades hade den yngste deltagaren, 16 veckor gammal, somnat på kyrkbänken

arsmote2019_3.jpg
arsmote2019_5.jpg
arsmote2019_uts2.jpg
arsmote2019_uts1.jpg
armote2019_1.jpg
arsmote2019_2.jpg
arsmote2019_4.jpg
bottom of page