top of page

Årsmöte 11/7 2020 i Umeå

Dokumentation från årsmötet (i pdf-format):

Protokoll: Läs mer >>

Uppföljning avelsstrategi: Läs mer >>

Verksamhetsberättelse/verksamhetsplan Läs mer >>

Resultatrapport: Läs mer >>

Rambudget: Läs mer >>

Balansrapport: Läs mer >>

Motioner: Läs mer >>

Rapport från årsmötet

Detta är inget vanligt år, detta är ett Corona-år!

Detta medförde att årsmötet inte kunde ske som planerat i samband med Utemässan i Lycksele i maj månad. In i det längsta väntade vi på besked som skulle innebära att vi kunde köra mötet, antingen som planerat, eller i samband med någon annan publikdragande händelse såsom utställning eller älghunds-SM. När så beskedet kom att även hösten kommer innebära stora restriktioner rörande sammankomster fattade styrelsen beslutet att genomföra mötet under sommaren istället. Under rådande förutsättningar valdes platsen till Umeå som var närmast för de flesta styrelsemedlemmarna, valberedningen och revisorer. De, i styrelsen, som inte kunde vara på plats var istället närvarande via google meet. Klockan 10:50 började de första äntra lokalen, när mötet väl var igång var tolv medlemmar på plats samt tre via google meet. 

Jonas började med att hälsa välkomna och beskrev orsaken till varför årsmötet inte kunde hållas på vanligt vis samt beskrev hur klubben tagit del av både folkhälsomyndighetens rekommendationer samt SKK:s tolkning av dessa rekommendationer och därefter fattat beslutet att köra årsmötet som ett fysiskt möte istället för ett rent digitalt möte via videolänk. 

Årsmöte

Jonas öppnade därefter årsmötet

Till mötesordföranden valdes Leif Gulin och till mötesprotokollskrivare valdes Ulrika Eriksson

Kalle Johansson och Bo Tobiasson valdes till justerare.

Verksamhetsberättelse

Jan-Erik presenterade klubbens verksamhetsberättelse. Under förra verksamhetsåret hade klubben 344 medlemmar, i år har vi endast 250. Årets siffra är lite osäker då vi har gått över till en digital lösning av betalningssystemet. Målet är att få ett bättre medlemsregister samt att kunna skicka ut fakturorna via mail istället för brevledes. Under året har hälleforshundar deltagit i 56 jaktprov varav 59% är prisprov, glädjande är att det är fler och fler som går prov i våra grannländer, Norge och Finland.

Styrelsen har haft åtta protokollförda styrelsemöten. Styrelsemedlemmarna har fått utpekade ansvarsområden i vilka man har undersöknings- och rapporteringsansvar. Detta underlättar både styrelsearbetet samt att styrelsen snabbare hanterar och besvarar frågor från klubbens medlemmar. Påpekande från en mötesdeltagare var att det var svårt att nå vissa styrelsemedlemmar inom avelsrådet via telefon. En orsak till detta är att det kan finnas gamla jobbnummer sparade som inte längre är aktuella. Jonas uppmanade att man alltid kunde försöka ringa någon annan i styrelsen för att få en kontakt. Styrelsen har dessutom stärkt upp avelsgruppen med, förutom Jan-Erik, även Ulrika. 

Under året har 48 Hälleforsare registreras i Sverige, 9 i Norge och 11 i Finland totalt 68 st i Norden. Dessa är fördelade på 13 kullar vilket ger 5,2 valpar per kull.

Jaktprov

Jonas presenterade jaktprovsstatistik för rasen, det finns många parametrar som påverkar provresultaten genom åren. Allt från tillgången till älg till hur många hundar som startar och hur ofta. Ett tag hade tikarna en stark trend, nu är det hanhundarna som dominerar igen. Det är en svagt uppgående trend i resultaten. Leif påpekade att trots att vi är en mycket liten ras så står vi oss väl mot andra raser standardmässigt. Jonas höll med men påpekade att våra topphundar borde visas upp lite mer, synas i fler tävlingar mm. Många väljer att inte fortsätta göra fler prov då de tagit sitt certifikat.

Rasstandard

Jan-Erik gick igenom rasstandarden och lyfte vikten av att vi stärker upp avelsbasen mer för att ha en fortsatt låg inavelsgrad. Avelsrådet har ibland svårt att hitta täckhundar till tikar vilket gör att man ibland får en högre inavelsgrad än avelsstrategimålet säger. Leif förklarade att inavelsgraden endast är ett riktvärde som kan vara svårt att alltid nå och man ska dessutom vara medveten om att skulle man göra en genetisk analys på en valpkull kan det visa sig vara ett helt annat utfall än vad inavelsgraden säger. 

Under året har vi mönstrat in två hundar för att få en större avelsbas. Det måste finnas en känd stamtavla på hunden man överväger att mönstra in. Härstamning, laika, gråhund och jämthund kan vara aktuella då de är de raser som varit inblandade när rasen togs fram. Självklart är det dessutom mycket viktigt att hunden är en mycket bra älghund samt är frisk.

 

Det är svårt att se hur det ser ut i HD-läget då det är få som röntgar sina hundar (under 40%). Önskemål att fler meriterar sina hundar, går prov, ställer ut, HD-röntgar och ögonlyser. Ulrika tror att en ekonomisk morot från uppfödaren skulle kunna vara en väg framåt, där uppfödaren tar 1000 kr mer betalt för valpen som man sedan får tillbaka när man meriterar sin hund. 

Målsättning är att på sikt höja storleken, framförallt tikarna behöver upp. De ligger på 54 i snitt idag. Även i avelsarbetet tittar man på att para ihop en mindre tik med en större hanne, om det är möjligt.

Jonas tar ordet och säger: Hur kan vi få till en dialog rörande avelsarbetet som är seriös där alla vi medlemmar verkar i enlighet till de stadgar som vi antagit? Först behöver alla nya medlemmar läsa stadgarna och rasstandarden. Här har vi dock en pedagogisk utmaning, det är ibland alldeles för mycket tyckande vilket inte gynnar hälleforshundens avel. Vi ska absolut ha högt i tak och ha en öppen samtalston som är respektfull där många sidor av en frågeställning belyses på ett konstruktivt sätt men vi gynnas inte av en de som försöker påverka genom att smutskasta och skapa negativ stämning. Vi har alla ett ansvar att styra diskussionen rätt och inte hamna i en dialog baserat på en massa tyckande, vilket inte gagnar våra hundar. Det är inte styrelsen å ena sidan och medlemmarna å andra sidan utan det är vi som klubb som ska verka tillsammans. Jag ser hellre ett mindre  antal medlemmar som verkar tillsammans för att skapa bästa möjliga kvalitet för rasen än många medlemmar som spretar och skadar vår kvalitet för rasen. Ett av de viktigaste verktygen styrelsen har är en transparent information och kommunikation via de kanaler som klubben har och inte fokusera all kraft på att bemöta tyckande på facebook så fort det dyker upp. Tillsammans (alla medlemmar) är vi starka och för kvaliteten framåt.

Ekonomi, budget och verksamhetsplan

Anders (kassör) redogjorde för resultatet för budgetåret 2019: Resultatet visade minussiffror, orsaken till detta är ett besvärande medlemstapp. Vi har dock sänkt våra kostnader för möten, porton mm. 

Revisorerna läste upp sin berättelse berättelse och rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet, vilket årsmötet beslutade.

Jan-Erik läste upp verksamhetsplanen vilken godkändes av årsmötet.

Anders redogjorde för budgeten 2020: Då vi har stort medlemstapp får styrelsen arbeta med att sänka kostnaderna, bland annat genom att reducera kostnaderna för telefonmöten (kommer ha telefonmöten på annat sätt), dock har året hittills inneburet reducerade kostnader pga inställda fysiska möten pga corona.

Val

Till ny ordföranden valdes: Jan-Erik Bjermkvist, 1 år

Nyval 2:år: Maria Granqvist

Omval 2 år: Märit Truuts och Ulrika Eriksson

Revisorer: Omval på revisorer och revisorssuppleant

Till valberedning utsågs: Kalle Johansson (sammankallande), Leif Gulin samt Bo Tobiasson

Motioner

Jan-Erik redogjorde för motionen som kommit in samt styrelsens svar, se länk>>

Uppdrag

Uppdrag till styrelsen till nästa årsmöte är att få fram ett förslag för hur man stimulerar hälleforshundsägarna till att gå fler prov, både utöka antalet individer som går prov samt antal prov per hund, samt få ”topphundarna” att fortsätta genomföra prov för att kvalificera sig till SM mm. Tex lyfta duktiga individer på web och i tidning. Styrelsen får uppdrag i nästa år att bereda ett förslag i ett avels-, uppfödar- samt ekonomisk perspektiv 

Övriga frågor

Jonas: Årsmötet och budgeten borde följa jaktåret inte det vanliga året, att vi har det som vi har idag är att det är efter SÄK. idag har vi ett årsmöte som godkänner en budget där halva året har gått. Om vi har ett budgetår som följer jaktåret kan årsmötet ligga som det gör idag, har vi ett budgetår som följer året borde årsmötet istället ligga i december. Styrelsen får ta frågan med SÄK

Jonas: Förslag att man reviderar stadgarna till 4-7 medlemmar istället för 6 som det är idag, detta för att få en större flexibilitet och underlätta valberedningens arbete. Detta förslag bör läggs som en motion till nästa år

Jonas redogjorde för vad som hänt i SÄK under året,  stridigheter har minskat och det har blivit en större arbetsro

Mötet avslutas

Mötet avslutades av mötesordföranden som även tackade Jonas för sin tid som ordföranden i klubben.

Mer information

Protokoll samt presentationsmaterialet som visades under årsmötet läggs ut så fort protokollet är justerat

//Sammanfattat av Märit som var med via google meet 

ordföranden_jonas.jpg

Jonas Jonsson avgick som ordföranden pga tidsbrist

wiki.jpg
wikisalkatass.jpg
unix.jpg
wikisalka.jpg
bottom of page